Behandelingen

U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten behandelingen. Op onze website hebben we de verschillende specialisaties inhoudelijk bondig toegelicht. Via bovenstaand menu leest u meer informatie over:

Artrose Heup/knie, Status na nieuwe heup/nieuwe knie:
Donderdagmiddag 16.30 – 17.30
Maandagmorgen: 09.30 – 10.30

KNGF Folders

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of één van de andere fysiotherapeuten binnen onze praktijk. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen uw klacht registreren en proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:
• de Klachtencommissie
• de Commissie van Toezicht
• het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

De informatie is ook te vinden op defysiotherapeut.com

 

Privacy beleid

Westwijk Fysio werkt conform AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en conform WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Uw Fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische gegevens.

Op deze gegevens is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking:

  • tot het doel van de registratie
  • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
  • het beheer van de gegevens
  • de personen die toegang hebben tot die gegevens
  • het inzagerecht van de patiënt

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacy reglement

Geheimhoudingsplicht: Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzage: U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Behandelgegevens: Alleen deze gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Niet openbaar: Gegevens van clienten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de client hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Archief: Nadat de client is behandeld, worden de gegevens gearchiveerd. Alleen de in de praktijk werkzame mensen kunnen deze gegevens inzien.